Ушбу фанда замонавий озиқ-овқат корхоналарининг инновацион техника ва технологиялари ҳамда шу саноатдаги замонавий машина ва аппаратларнинг ишлаш принципи ва тузилишини ўрганилади.

“Ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va prognozlash”fanining maqsadi –  Bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va  prognozlashtirish - bu  o‘tmishni,  hozirgi  zamonning rivojlanish qonuniyatlari, tendensiyalariga asoslangan holatda kelajakni oldindan ilmiy bilish va istiqboldagi rivojlanish maqsadlarini va vazifalarini aniqlashdan iborat. Prognozlash mamlakat iqtisodiyotini boshqarish nazariyasi va amaliyotida katta ahamiyatga ega. Bu fan boshqaruv echimlarni tanlashda asos bo‘lib xizmat qiladi, kelajak maqsadlariga erishish uchun hozirgi paytda iqtisodiy jarayonlarga ta’sir etish yo‘llarini aniqlaydi.