Иқтисодий хавфсизликни таъминлаш ҳар қандай мустақил давлат учун муҳим аҳамият касб этади. Иқтисодий хавфсизликни таъминлашнинг долзарблиги унинг миллий иқтисодиётнинг аҳоли учун нормал ҳаётий фаолият шароитларини, уни барқарор тарзда ресурслар билан таъминлаш, миллий давлат манфаатларини рўёбга чиқара олишга қодирлигини ифодалаш билан ҳам тавсифланади . Айниқса, ёш мустақил давлатлар иқтисодиётининг бир ёқламалиги ва қарамлиги, аҳолининг паст турмуш даражаси ўзида ижтимоий таҳдидни ифодалаб, хавфсизликни сақлашга салбий таъсир кўрсатади.

Миллий иқтисодиётнинг турли ички ва ташқи таҳдидларга бардошлилигини ҳамда иқтисодий хавфсизликни таъминлаш, унинг жаҳон иқтисодий тизимида рақобатбардошлигини ошириш масалаларини таҳлил қилиш мазкур фаннинг асосий  бўлиб мақсади ҳисобланади.


Fanni o`qitishdan maqsad  magistrantlarda oziq-ovqat sanoati texnologik tizimlarida ishlatiladigan avtomatik mashinalar turlari, tuzilishi va ishlash printsiplari haqida, ularni muayyan sharoitlarda tanlash bo`yicha mos chuqur bilim va malaka shakllantirishdir.

  Fanning vazifasi – magistrantlarga konservalash, yog`- moy sanoati, non, qandolat va makaron ishlab chiqarish, go`sht va sut mahsulotlari ishlab chiqarish, vino va alkagolsiz ichimliklar tayyorlash kabi qator tarmoqlarning texnologik tizimida avtomatik mashinalar ishini tahlillash natijasida jihozlarni takomillashtirish, jarayonlarni intensivlash uslublarining  ilmiy asoslarini chuqur o`rgatishdan iborat.